నా జీవితంలో అంతగొప్ప దర్శకుడిని చూడలేదు

Latest Telugu News Updates

నా జీవితంలో అంతగొప్ప దర్శకుడిని చూడలేదు

rajamouli

బాహుబలి సినిమాకి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు యం.యమ.కీరవాణి సంగీతం అందించారు. అయితే ఆయన కేవలం సంగీతం అందించడం వరకే తన పని అన్నట్లుగా భావించకుండా………...Read More……..

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s